-


-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
سخت است
همزیستی دائم با کسانی که
دغدغه هایت را نمی فهمند
اما
عزیزان تواند!


"گابریل گارسیا مارکز"
-

it kills me...


--
IV Band
-
نفسی داشتم و ناله و شیون کردم
بی تو با مرگ عجب کشمکشی من کردم


گر چه بگداختی از آتش حسرت دل من
لیک من هم به صبوری دل از آهن کردم

-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
مشاهده پست‌های بیشتر