-
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی ، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم
اگر خون دل بود ، ما خورده ایم

اگر دل دلیل است ، آورده ایم
اگر داغ شرط است ، ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان ، گردنیم !
اگر خنجر دوستان ، گرده ایم !

گواهی بخواهید ، اینک گواه :
همین زخمهایی که نشمرده ایم !

دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم ...

قیصر امین پور
-

بنام خدا
مردمان کرد ایرانی الاصل اند وخالق یکی از امپراطوری های ایرانی .آنان سالیان دراز در منطقه خود سکونت داشته وآنرا از هجوم اجانب محفوظ داشته اند .باورود استعمار به منطقه وتغییر درمرزهای بین المللی این قوم شریف وایرانی در میان چهار کشور تقسیم شدند وبجز ایران که سرزمین مادری اشان بود در میان ترکها واعراب قرار گرفتند .کاش دولتهای ترک وعرب و رژیم سابق ایران حقوق این اقلیت را در کشور خود محترم می شمردند و آنانرا شهروند درجه دو بحساب نمی آوردند . ستم حکومتهای منطقه بدین مردم پاک نهاد آنقدر افزون شد که حتی در دوره صدام اسیر یورش شیمیائی شدند ودر تحرکات کشور ترکیه گرفتار بی حرمتی وزندان گردیدند ودر منطقه سوریه اسیر حملات داعش ونابودی شهرهای خودشدند. اینک نتیجه آن همه بی حرمتی ها در اقلیم کردستان عراق خود نمائی میکند و میرود که کشورهای منطقه گرفتار یک دگر گونی و آشفتگی شوند .
وجود ستم درهر جامعه ای تا حدی قابل پذیرش است اما وقتی ازحد گذشت انفجار صورت می پذیرد واین امر محصول همان ستمها وظلم هاست . اینک اقلیم کردستان از طریق یک همه پرسی سرنوشت خودرا می آزماید بجاست دولتهای منطقه این بار از گذشته درس عبرت گیرند وبا گفتگوی مدنی راه آینده این مردم را هموار سازند .اقلیتها اگر چه همیشه ازسوی اجانب تحریک میشوند اما سرمایه های بزرگی دردرون کشورها هستند که میتوانند مرزهای کشورهارا از نفوذ اجانب مصون دارند .باید حقوق اقلیتهارا محترم بشماریم .
-

شبیه روزهآی رفته ی مآ...:))


--
-

لینک دانلود       https://beeptunes.com/album/491302851
لینک دانلود https://beeptunes.com/album/491302851
-
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد
-
سوپر روانساز بتن به عنوان عامل روان کننده قوی و کاهنده شدید آب مصرفی با قابلیت پراکندگی ذرات سیمان و تاثیر کندگیری کنترل شده بر روی بتن و تسریع د رروند کسب مقاومت نهائی بتن بکار میرود .
مشاهده پست‌های بیشتر